11 rád, ako byť pro­duk­tívny

Zákla­dom úspe­chu je pri­ja­tie rady od nie­koho skú­se­nej­šieho. Preto si nene­chaj ujsť tipy na zvý­še­nie pro­duk­ti­vity, kto­rými sa ria­dia úspešní ľudia.

Casey Neis­tat 

Tento známy tvorca You­Tube videí, no rov­nako aj pro­du­cent a reži­sér nedá dopus­tiť na diáre značky Moles­kine. Pou­žíva ich každý deň a zapi­suje si do nich poznámky, pri­po­mienky, stret­nu­tia a nápady. Nemu­síš si kúpiť práve luxusný Moles­kine diár, na trhu náj­deš množ­stvo cenovo pri­ja­teľ­nej­ších ater­na­tív. Diár by si si však zaob­sta­rať určite mal.

Tim Fer­ris

Autor via­ce­rých „štvor­ho­di­no­vých“ best­sel­le­rov odpo­rúča veľmi jed­no­du­chý trik. Každé ráno si napíš na kus papiera zoznam 5 – 6 vecí, ktoré musíš spl­niť. Ak budeš mať ciele spl­nené, papier jed­no­du­cho roz­tr­haj. Tim však pri­pája aj ďal­šiu radu a kaž­dému odpo­rúča nepo­náh­ľať sa s plne­ním pra­cov­ných úloh. Znie to šia­lene? Možno, ale bude na tom kus pravdy. Tvrdí totiž, že práca, ktorú necháš „odstáť“ sa vyse­lek­tuje – buď ju spraví nie­kto iný, alebo pre­stane byť dôle­ži­tou. Stojí to za zamys­le­nie. Nako­niec, Tim Fer­ris ani zďa­leka nie je prvým zás­tan­com tejto myš­lienky. Rov­naké „posols­tvo“ hlá­sal už Napo­leon, keď sa roz­ho­dol listy otvá­rať až nie­koľko týž­dňov po ich doru­čení. Tvr­dil, že dôle­žité veci toľko počkali, zatiaľ čo tie nedô­le­žité sa vyrie­šili samé.

notebook

 Zdroj: zembula.com

Robert Gre­ene

Táto rada je cenná pre­dov­šet­kým pre spi­so­va­te­ľov, či redak­to­rov. Ak čítaš knihu a zaujme ťa nejaká myš­lienka, napíš si ju na kar­tičku – každú myš­lienku zvlášť. Kar­tičky potom rozt­rieď do tema­ticky roz­de­le­ných ška­túľ. V kaž­dej ška­tuli tak budeš mať súbor jed­not­li­vých myš­lie­nok na danú tému kedy­koľ­vek k dis­po­zí­cii.

Dov Char­ney

Tento obchod­ník má v naje­fek­tív­nej­šom spô­sobe komu­ni­ká­cie jasno – pou­žíva maily vždy, keď je to možné. Nene­chá sa tak vyru­šo­vať zdĺha­vými, a mno­ho­krát aj zby­toč­nými tele­fo­nátmi. Odpo­ve­dať na mail môže kedy­koľ­vek, v čase, ktorý mu naj­viac vyho­vuje. Tie, ktoré nie sú dôle­žité, samoz­rejme môžeš rovno igno­ro­vať.

Ramit Sethi

Úspešný pod­ni­ka­teľ vidí veľký prob­lém pre­dov­šet­kým v šet­rení na pra­cov­nej sile. Kri­ti­zuje, že množ­stvo pod­ni­ka­te­ľov za asis­ten­tov prijme neskú­se­ných absol­ven­tov so zlou orga­ni­zá­ciou času, pre­tože ich pla­tové požia­davky sú nízke. Ramit odpo­rúča nají­mať si skú­se­ných a star­ších asis­ten­tov a porad­cov, ktorí sú zod­po­vední, skú­se­nejší a pro­duk­tív­nejší.

laptop-notebook-working-outside

 
Zdroj: pexels.com

Tobias Wolff

Tento spi­so­va­teľ odpo­rúča pre­pi­so­vať si každý víkend nové poznatky a postrehy z kníh, ktoré ťa zaujmú. Tvrdí, že ťa to robí v ďal­ších čin­nos­tiach rých­lej­ším, stáva sa z teba lepší spi­so­va­teľ a robí ťa to múd­rej­šou oso­bou.

James Altu­cher

Pre Jamesa je slovo NIE v otázke pro­duk­ti­vity natoľko dôle­ži­tým, že o ňom napí­sal samos­tatnú knihu. Je totiž pre­sved­čený o tom, že väč­šina ľudí je zvyk­nutá na všetko hovo­riť ÁNO a vzá­pätí nato sa čudo­vať, že na nič nemajú čas. Určite teda slovo NIE zaraď do svojho slov­níka čím skôr.

Samantha Hoover 

Veľmi jed­no­du­chý tip/trik, ku kto­rému netreba žiadne ďal­šie slová. Vymaž si z tele­fónu Face­book. Bodka.

Bryan “Bird­man” Wil­liams

Bryan kaž­dému odpo­rúča pra­co­vať v čase, keď je naj­pro­duk­tív­nejší. Tvrdí, že mnoho ľudí ho nepo­va­žuje za nor­mál­neho, nakoľko cez deň spí a začína pra­co­vať o 01:00 ráno. Neh­ľaď na názory iných a využi svoje naj­sil­nej­šie hodiny vo svoj pros­pech. 

startup-photos-large 

Tuc­ker Max

Nasle­dovný tip vychá­dza aj z rôz­nych štú­dií, kde sa potvr­dilo, že počú­va­nie rov­na­kého songu stále dookola by malo tvoju pro­duk­ti­vitu zvý­šiť. Nastav si teda niečo, čo ťa naozaj baví, stlač repeat a vyskú­šaj to… Výsledky by ťa mali oča­riť.

Aaron Ray

Dnes nič nie je zadarmo, no za dobrú službu sa oplatí zapla­tiť. Radu Aarona možno apli­ko­vať na naj­rôz­nej­šie oblasti, pod­stata ostane ale vždy rov­naká – nikto nie je odbor­ní­kom na všetko. Preto nevá­haj vyhľa­dá­vať kva­lit­ných ľudí, kto­rých je síce potrebné adek­vátne oce­niť, no ušet­ria ti množ­stvo sta­rostí a času.