32 dizajnových výrokov od svetových velikánov

32 dizajnových výrokov

Nie­ktoré výroky dokážu pre­tr­vať sku­točne dlho. V tomto článku vám ich uve­dieme až 32, pri­čom každý jeden v sebe nesie istú dávku múd­rosti a inšpi­rá­cie.

1. James Randolph Adams

Skvelí dizaj­néri sú len zriedka kedy aj skve­lými na reklamu, pre­tože ich vždy prí­liš upúta krása samot­ného obrazu a zabú­dajú na tovar, ktorý musí byť pre­daný. 

Nejde o talent ako samos­tatný ele­ment, ale o talent a jeho vzťah ku vôli, túžbe a výdrži.

Dizajn je najprv vyjad­re­ním účelu, až potom (ak je dosť dobrý) môže byť pova­žo­vaný za ume­nie.

Spo­loč­nou chy­bou ľudí, ktorí sa sna­žia navr­hnúť niečo kom­pletne blbo­vzdorné je pod­ce­ne­nie dômy­sel­nosti totál­nych blb­cov. 

Dizaj­no­vať zna­mená komu­ni­ko­vať jasne aký­mi­koľ­vek pros­tried­kami, ktoré doká­žete kon­tro­lo­vať a ovlád­nuť. 

Ak by mal exis­to­vať nejaký pred­po­klad pre úspeš­ného digi­tál­neho kre­a­tívca, bola by to vášeň pre obja­vo­va­nie. 

Len ak dizajn zlyhá, pri­ťa­huje k sebe pozor­nosť. Ak uspeje, je nevi­di­teľný.

Ume­nie s vami musí pohnúť, dizajn nie. Jedine ak je to dizajn pre auto­bus.

Kre­a­ti­vita vám dovo­ľuje robiť chyby. Vďaka dizajnu však viete, ktoré nechať. 

Dobrý dizajn začína úprim­nos­ťou, pýta sa roz­umné otázky, pochá­dza zo spo­lu­práce  a dôvery vo vašu intu­íciu.

Sú len tri odpo­vede na dizajn, Áno, Nie a WOW! Wow je ten, ktorý chcete.

Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. 

Ak si pamä­táte tvar lyžičky z vášho obedu, je to zlý tvar. Lyžičky a slová sú nástroje. Jeden berie jedno z taniera, druhý zasa infor­má­cie zo strany. Keď je dizajn dobrý, čita­teľ sa musí cítiť prí­jemne, pre­tože slová sú jed­no­du­ché a nád­herné. 

Ja vidím gra­fický dizajn ako orga­ni­zá­ciu infor­má­cií, ktoré sú séman­ticky správne, syn­tak­ticky kon­zis­tentné a prag­ma­ticky pocho­pi­teľné.

Naj­po­pu­lár­nej­šie písma sú tie, ktoré sa naj­ľah­šie čítajú. Ich popu­la­rita z nich spra­vila niečo nevi­di­teľné. Je ťažké pove­dať, či sa čítajú dobre lebo sú bežne pou­ží­vané alebo sú bežne pou­ží­vané lebo sa čítajú dobre. 

Ak nemáte žia­den intu­itívny cit pre dizajn, tak si hovorte “infor­mačný archi­tekt” a pou­ží­vajte iba Hel­ve­ticu.

Dizaj­néri môžu byť sku­toč­nými inte­lek­tu­álmi budúc­nosti.

Dizajn je vo všet­kom, čo robíme a tak isto a vo všet­kom medzi tými vecami. Je to mix ume­nia, vedy, sto­ry­tel­lingu, pro­pa­gandy a filo­zo­fie.

Skvelý dizajn je celý o detai­loch. S ino­va­tív­nou voľ­bou mate­riá­lov, roz­um­nou kon­štrukč­nou tech­ni­kou a moder­nou este­ti­kou doká­žete vytvo­riť uni­kátny dizaj­nový jazyk, ktorý nastaví nové štan­dardy.

Kre­a­ti­vita bez stra­té­gie sa volá ume­nie. Kre­a­ti­vita so stra­té­giou zasa reklama. 

Dizajn je, keď spra­víte infor­má­ciu vidi­teľ­nou.

Skill v digi­tál­nej dobe je zamie­ňaný s ovlá­da­ním digi­tál­nych nástro­jov, čo zakrýva dôle­ži­tosť poro­zu­me­nia mate­riá­lom a ovlád­nu­tia ele­men­tov formy. 

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že svet v kto­rom dizaj­nér pra­cuje nie je sve­tom ume­nia, ale sve­tom naku­po­va­nia a pre­dá­va­nia.

Mriežky tu neexis­tujú vo vákuu. Exis­tujú vo vzťahu ku obsahu. Nikdy neza­čí­name s mriež­kou. Začí­name s myš­lien­kou, ktorá je pre­me­nená do formy, štruk­túry. 

Dizajn nie je len to, ako niečo vyzerá. Dizajn je to, ako to fun­guje.

Dizajn je pro­stred­ní­kom medzi infor­má­ciou a poro­zu­me­ním.

Ulti­mátna inšpi­rá­cia je dead­line.

Gra­fický dizajn je rajom indi­vi­du­ality, výstred­nosti, kacír­stva, abnor­ma­lity, koníč­kov a zábavy.

Schop­nosť zjed­no­du­šo­vať zna­mená eli­mi­no­vať nepot­rebné aby mohlo potrebné pre­ho­vo­riť.

Jed­no­du­chosť potia­hnutá do extré­mov sa stáva ele­gan­ciou.

Genia­lita je schop­nosť zre­du­ko­vať kom­pli­ko­vané na jed­no­du­ché.

Dizajn je tam, kde sa pre­tína ume­nie s vedou.