Ara — modulárny smartfón

Prvý koncept projektu Ara — modulárneho smartfónu, ktorý si vyskladáš ako LEGO.

Expe­ri­ment spo­loč­nosti Google sa pomaly blíži ku koncu a všetci, ktorí sa neve­deli doč­kať, stále netr­pez­livo čakajú na ďal­šie správy. Tento vývo­jár­sky tele­fón by mal na trh prísť už budúci rok. Teda, samoz­rejme, len ak ter­mín nepre­lo­žia, pre­tože kon­cept bol pred­sta­vený už v roku 2014. Pro­jekt Ara, ako sa celý kon­cept ozna­čuje, vyzerá ako pro­dukt, ktorý by vymys­lela spo­loč­nosť Lego v prí­pade, že by zme­nili zame­ra­nie zo sta­veb­níc na mobilné zaria­de­nia.

Každý uží­va­teľ si tak môže doslova pos­kla­dať tele­fón podľa svo­jich pred­stáv. Na svoje si nepríde len pán­ska časť oby­va­teľ­stva, ale určite aj tá žen­ská. Aspoň zo všet­kých dostup­ných obráz­kov a videí to vyzerá tak, že vys­kla­da­nie toho správ­neho štýlu bude jed­no­duch­šie, ako sa zdá. Modu­lárny tele­fón od Google ponúkne mnoho prv­kov a kom­po­nen­tov, ktoré dokopy vytvo­ria presne to, čo člo­vek hľadá. Zatiaľ Google stále naráža na nejaké prob­lémy, ale tím vývo­já­rov na odstrá­není nedos­tat­kov neus­tále pra­cuje, aby bol tele­fón konečne taký, ako sa od neho oča­káva.

Rám Ara obsa­huje všetky fun­kci­ona­lity, ktoré náj­deš aj u bež­ného smart­fónu a k tomu ti ponúka až 6 vyme­ni­teľ­ných die­lov. Vďaka tomu môžeš kom­bi­no­vať, mixo­vať, pre­sú­vať, uží­vať a využí­vať podľa vlast­ného gusta a potreby. Cie­ľom je ino­vá­cia, dizajn, ale tiež funkč­nosť a prak­tic­kosť, aby si každý našiel to, čo práve potre­buje.

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA