Ate­liér 8000 navrhol pre Vysoké Tatry uni­kátnu Kež­mar­skú chatu

Vysoké Tatry čaká zmena. Na Slo­ven­sku sa v posled­nej dobe obja­vuje veľa archi­tek­to­nic­kých skvos­tov. Vysoké Tatry - táto budova by mohla pri­lá­kať množ­stvo zve­da­vých turis­tov. Čes­kým architektom zo štú­dia Ate­lier 8000 sa poda­rilo navr­hnúť pro­jekt, ktorý má niečo do seba. Ide o mono­li­tickú kocku, ktorá by sa mala nachá­dzať vo Vyso­kých Tat­rách. Budova bola navr­hnutá v rámci medzi­ná­rod­nej archi­tek­to­nic­kej súťaže o pro­jekt pre Kež­mar­skú chatu. V tejto budove sa má nachá­dzať reštau­rá­cia, pries­tory na uby­to­va­nie a úschovňa lyží pre náv­štev­ní­kov.

Vďaka vysoko ref­lex­ným prv­kom pôsobí budova ako obrov­ská kocka ľadu, a tak doko­nale zapadá do pro­stre­dia, v kto­rom sa nachá­dza. V suteréne budovy sa má nachá­dzať garáž pre snežné skútre, vstup pre zamest­nan­cov, úschovňa lyží, sušia­reň a toalety. Spo­ločné pries­tory, ako je reštau­rá­cia a recep­cia, budú na prí­zemí. Na vrch­ných poscho­diach sa zase budú nachá­dzať uby­to­va­cie pries­tory. Pokiaľ ide o výrobu a spot­rebu ener­gie, chata bola navr­hnutá tak, aby spĺňala kri­té­riá pasív­nej stavby.

Tvar a orien­tá­cia chaty je pris­pô­so­bená pre efek­tívne využi­tie slneč­nej ener­gie v maxi­mál­nej mož­nej miere. Solárne jed­notky sú orien­to­vané južne a na východ, tak aby priamo čelili dopa­da­jú­cim slneč­ným lúčom.  Chata má cel­kovo veľmi nízke tepelné straty. Čerstvý a cir­ku­lu­júci vzduch je ohrie­vaný vo vzdu­cho­tech­nic­kých jed­not­kách s tepel­nou návrat­nos­ťou mini­málne 85 %. Vysoko sofis­ti­ko­vaný sys­tém regu­lá­cie umož­ňuje opti­málne ria­de­nie pre­vádzky jed­not­li­vých zaria­dení na základe zhro­maž­de­ných úda­jov ako sú kli­ma­tické dáta zahŕňa­júce poča­sie, mieru obsa­de­nosti chaty, dáta z tepel­ných čidiel, mera­čov a podobne. 

zdroj fotografií: www.atelier8000.cz

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry nájdete na: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA