Inte­riér v Bra­ti­slav­skej novo­stavbe

Inte­riér v Bra­ti­slav­e

Inte­riér v Bra­ti­slav­e je dôkazom toho, že aj na Slovensku môžeš bývať na svetovej úrovni. Pries­tor si vyžia­dal iba drobné dis­po­zičné zmeny, návrh a príp­rava pro­jektu trvala bez­mála jeden mesiac. Celý inte­riér bol následne zre­a­li­zo­vaný za ďal­šie 3 mesiace. Byt je orien­to­vaný na juho­zá­pad. Pôvodná dis­po­zí­cia pat­rila medzi štan­dard dneš­nej doby. Jed­not­livé miest­nosti na seba nad­vä­zujú a vytvá­rajú dennú a nočnú zónu. Kuchyňa bez hor­ných skri­niek nie je v dneš­nej dobe bežná. O úložný pries­tor však maji­te­lia neprišli. Ten je integ­ro­vaný do pozdĺž­nej časti kuchyn­skej steny, ktorá spĺňa via­cero fun­kcii. Ponúka pohodlné čalú­nené sede­nie pre poobedný oddych, dosta­točné množ­stvo úlož­ných pries­to­rov a ukrýva aj vsta­vané spot­re­biče. Obý­vačka je jed­no­du­chá, svetlá a bez zby­toč­ného nábytku. Domi­nan­tou v pries­tore sú maji­te­ľove obľú­bené obrazy.

Kúpeľňa je pri­ro­dzene pre­svet­lená a odvet­raná. Spr­cha v pôvod­nej dis­po­zí­cii chý­bala. Vo výsled­nom rie­šení je spr­chová vanička nahra­dená vyspá­do­va­ným stu­pien­kom. Pries­tor toalety umož­nil umiest­ne­nie skrinky pod umý­vadlo, čo zväč­šilo odkla­da­cie pries­tory v kúpeľni. Veľké zrkadlo toaletu opticky zväč­šuje. V inte­ri­éri pre­vláda biela farba na ste­nách a nábytku vyro­be­nom na mieru. Náby­tok je vyro­bený z kom­bi­ná­cie lesk­lého strie­ka­ného MDF a lako­va­nej ore­cho­vej dyhy. Pod­laha je z masív­neho dubo­vého kar­tá­čo­va­ného dreva. Mate­riá­lový kon­trast sa pre­ja­vuje vo fareb­nosti, ale aj v povr­cho­vej štruk­túre. Hladké biele strie­kané plo­chy kon­tras­tujú s dyho­va­ným povr­chom ore­cha a jem­ným štruk­tú­ro­va­ným reli­é­fom betó­no­vej dlažby. Náby­tok v inte­ri­éri je navr­hnutý a vyro­bený na mieru podľa potrieb kli­enta. Jed­not­livé prvky pre­be­rajú farbu a mate­riály z celého inte­ri­éru. Ide o kom­bi­ná­ciu dyho­va­ných, strie­ka­ných a čalú­ne­ných plôch.

Autori interiéru: Ing. Juraj Krč, Mgr. art Zuzana Horniaková, Ing. Zoltán Horváth

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Marián Sví­tek