Mini­ma­lis­tický inte­riér v Bratislave

Cen­trum mesta, to sú len malé byty dýcha­júce his­tó­riou. Tento výrok je to posledné, či by sme v spo­jení s bra­ti­slav­skou výstav­bou River­park pou­žili. Napriek tes­nej blíz­kosti his­to­ric­kého Pod­hra­dia tu rastú moderné dizaj­nér­ske kle­noty, ako naprí­klad toto dielo mla­dých slo­ven­ských archi­tek­tov.  Práca archi­tek­tov z štú­dia Beef navyše doka­zuje, že slo­ven­ský dizajn má čo pove­dať. Jed­ným z ich poči­nov je prie­stranný mini­ma­lis­tický inte­riér bytu, ktorý sa roz­kladá na plo­che neuve­ri­teľ­ných 170 met­rov štvor­co­vých. Pôvodne štvo­r­iz­bový byt podľa požia­davky maji­teľa upra­vili spo­je­ním dvoch spální na netra­dičný Mas­ter Suite s vlast­nou kúpeľ­ňou a takz­va­ným walk-in šat­ní­kom. Výsledný efekt pôsobí mini­ma­lis­ticky a luxusne. 

Mate­riály:

Pri rea­li­zá­cii archi­tekti pou­žili pre­važne prí­rodné mate­riály, kon­krétne masívny dub a prí­rodný kameň. Kva­lit­ným dre­vom sku­točne nešet­rili, pre­tože celému pries­toru domi­nuje na mieru vyro­bená pod­laha, ako inak, než z dubo­vého dreva. Toto je pou­žité aj na nábytku — skri­niach, sto­loch a ďal­ších úžit­ko­vých plo­chách. Dub je záro­veň špe­ciálne upra­vený kar­tá­čo­va­ním a ole­jo­vou impreg­ná­ciou, vďaka čomu pries­toru dodáva prí­jemne teplú atmo­sféru domova, no záro­veň pôsobí drsne a navo­dzuje pocit, že si nie­kde v prí­rode. Tento dojem umoc­ňuje pies­ko­vec a vápe­nec pou­žitý ako obklad stien v obý­vačke, kuchyni a kúpeľ­niach. Mini­ma­lis­tický inte­riér bez zby­toč­ností dopĺňajú len sta­rost­livo vybrané kusy nábytku a osvet­le­nie od návrhá­rov z Talian­ska, Špa­niel­ska a Česka. 

Autor: www.beef.sk
Miesto: Bratislava, Slovensko
Úžitková plocha: 170m2
Realizácia: Október 2012
Fotografie: Jakub Dvořák
 
Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA