Moderný dom­ z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov

V nemec­kom Štut­garte vzni­kol veľmi zau­jí­mavý moderný dom - kúsok súčas­nej archi­tek­túry. MBA/S Matt­hias Bauer Asso­cia­tes doka­zujú, že aj budovy zo skla a betónu nemu­sia vždy vyze­rať nudne a nezau­jí­mavo. Haus 39, ktorý je mixom súčas­ného ume­nia a recyk­lo­va­ných mate­riá­lov pôsobí veľmi sviežo a moderne. Podľa mno­hých je vytva­ro­vaný ako kriš­tá­ľová hora a na čudo­va­nie mno­hých prek­va­pivo dobre zapadá do oko­li­tého pro­stredia  v ktorom sa nachádza. Okrem toho opti­ma­li­zuje pasívny solárny a atmo­sfé­rický prí­jem, vďaka čomu udr­žuje spot­rebu ener­gie na minime a je takmer sebestačný. Zau­jí­mavá je aj poloha ktorá je rov­nako stra­te­gická ako celá výstavba domu. 

Moderný dom­ môže na úpätí pozemku pri­jí­mať dosta­tok svetla na to, aby všetko fun­go­valo tak ako má a na účely svojho navr­hnu­tia. Napriek svo­jej dob­rej polohe a správ­nemu architektonickému zámeru môže pôso­biť na nie­kto­rých chladne a stroho. Hrubo rezaný betón totiž pre­chá­dza taktiež do inte­ri­éru. Tento projekt je dôkazom toho, že aj z takejto stavby sa dá spra­viť krásny a útulný domov. Je predsa na maji­te­ľoch, aké mate­riály a farby sa roz­hodnú do domu pri­niesť. Roz­hodne by bolo zau­jí­mavé vidieť tento moderný dom­ úplne ukončený a kom­pletne zaria­dený. Podla nás tento koncept pre danných majitelov dýcha poci­tom sku­toč­ného domova. Treba ale ešte podot­knúť, že napriek skrom­ným roz­me­rom 10x12m pôsobí stavba až prek­va­pivo pries­tranným doj­mom. Využi­tie izo­lač­ného betónu v kom­bi­ná­cií s jej polo­hou vhod­nou na pasívne pri­jí­ma­nie svetla je skve­lým spô­so­bom, ako v dome vytvo­riť prí­jemnú atmo­sféru bez ohľadu na poča­sie počas celého roka.

Zdroj: www.mbas.de

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA