Nová generácia bicyklov

Nová generácia bicyklov. Dizajn tohto projektu je vytvo­rený kre­a­tív­cami o štú­dia CAMAL a je kla­sic­kým prí­kla­dom toho, ako sa na dopravný pros­trie­dok apli­kujú prin­cípy pro­duk­to­vého dizajnu a ergonómie. Na tomto bicykli sa uka­zuje aj apli­ká­cia luxus­ných dizaj­no­vých rie­šení pre inak oby­čajný pro­dukt. Autori ho pova­žujú za modernú ikonu tejto doby, ktorá by mala byť štar­to­va­cím bodom novej gene­rá­cie elek­tric­kých vozi­diel. Bicy­kel má zadný pohon, ktorý zabez­pe­čuje motor s výko­nom až 250W. Dosiah­neš s ním iba rých­losť 25 km/h ale na jedno nabi­tie má dojazd až pozoruhodných 160km! Fo­to­gra­fie: be­hance.com

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry nájdete na: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA