Prerobili túto starú faru na unikátnu kaviareň

V juho­mo­rav­skej dedinke na úpätí Pav­lov­ských vrchov vzni­kol na mieste býva­lej baro­ko­vej fary a far­ského dvora areál kaviarne. Aj keď má obec iba 560 oby­va­te­ľov, miesto sa ukázlo ako vyhľa­dá­vané a živo­ta­schopné. Kavia­reň sa dokonca dostala medzi desať naj­lep­ších v repub­like podľa reb­ríčka Hos­po­dá­rs­kých novín.

Autori Ing. arch. Marek Štěpán
Investor Krásná Pálava s.r.o.
Podlažná plocha 80 m2 (kaviareň)
Návrh 2008 - 2011
Realizácia 2009 - 2015
Adresa Klentnice 166,
Klentnice,
Česká republika