Prí­rodný bazén vo Švaj­čiar­sku

Prí­rodný bazén vo Švaj­čiar­sku doka­zuje, že nepot­re­bu­ješ plá­vať v chlóre.  Natur­bad Rie­hen je kom­plet prí­rodný bazén bez chlóru a nachá­dza sa v Rie­hen, neďa­leko Bazi­leja. Je plne skon­štru­ovaný na štýl prí­rod­ných bazé­nov. Na čis­te­nie vody sa využíva terén a akva­tické sys­témy, ktoré vytvá­rajú pocit plá­va­nia v krás­nom, čis­tom jazere/bazéne.

Celý pro­jekt nado­bu­dol reálne kon­túry v roku 2013 s plnou pod­po­rou mesta, ktoré zúfalo chcelo nové kúpa­lisko a roz­hodlo sa ísť v ústrety prí­rody bez pou­ži­tia che­mi­ká­lií. Spo­loč­nosť Her­zog & de Meuron prišla s týmto nápa­dom už v roku 1979, trvalo však tri dekády, kým sa mesto roz­hodlo pre tento dizajn. V súčas­nosti sú už všetky prí­rodné fil­tračné tech­niky k dis­po­zí­cii a stali sa cen­trom tohto veľ­ko­le­pého diela, v kto­rom si denne zapláva okolo dve­ti­síc ľudí. Natur­bad Rie­hen zahŕňa pla­vecký bazén, potá­pačskú oblasť, rekre­ačný bazén, det­ský bazén, tráv­natú plo­chu určenú pre leňošenie/piknik a samoz­rejme aj kabínky spolu so spr­chami. Voda sa čistí v nie­koľ­kých kro­koch. Vo vode sa pre­fil­truje vše­tok odpad, voda je následne pre­čer­paná do tzv. “rekre­ač­nej oblasti”, kde rast­liny ako lekná a dúhovky spolu s vod­nými usa­de­ni­nami (kalom) pre­fil­trujú a absor­bujú všetky bak­té­rie a iné nežia­duce zložky. Nako­niec sa čistá voda odčerpá nas­päť do bazéna.

zdroj: inhabitat.com, zdroj  fotografií: inhabitat.com

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA