Prvá 3D tlačená budova

Prvá 3D tlačená budova na svete. Už máme prvú, plne funkčnú budovu, ktorú dali dohro­mady len s pomo­cou 3D tlače. Vraj sa tak ušetrí až 50% nákla­dov. Minulý rok pra­co­vala sku­pina dizaj­né­rov na plá­noch pre sve­tovo prvú budovu vytvo­renú pomo­cou 3D tlače. Vtedy tvr­dili, že jej vytla­če­nie a zosta­ve­nie by trvalo len nie­koľko mesia­cov, no vtedy ešte neve­rili, že sa to sku­točne aj posu­nie do fázy rea­li­zá­cie. Pred pár dňami sa to však naozaj stalo sku­toč­nos­ťou a svet má prvú budovu vytla­čenú 3D tla­čou, ktorá je sku­točne funkčná. Pova­žuje sa to za sku­točný prie­lom v archi­tek­túre a inži­nier­stve. Šejk Moham­med bin Ras­hid Al Mak­toum, vicep­re­zi­dent a minis­ter UAE a vládca Dubaja nazval túto 3D tla­čenú budovu ako “Office of the Future”. Nachá­dza sa pred Emi­ra­tes Towers a bude dočas­ným domo­vom Dubai Future Foun­da­tion.

Táto 3D tlačená budova má všetky vymo­že­nosti ako tra­dičné budovy, teda elek­trinu, vodu, tele­ko­mu­ni­ká­cie a kli­ma­ti­zá­ciu. Budova je tak­tiež vyba­vená množ­stvom opat­rení na úsporu ener­gie a má tie­nené okná na ochranu pred Dubaj­ským sln­kom. Na to aby mohli tvor­co­via vytla­čiť všetky kom­po­nenty, museli zostro­jiť  3D tla­čia­reň, ktorá bola asi 6 met­rov vysoká, 36 met­rov dlhá a 12 met­rov široká. Okrem tohto však na celé zostro­je­nie sta­čilo len zopár ľudí. 7 inšta­la­té­rov, 10 elek­tri­ká­rov a 17 dní. Odha­duje sa, že s touto tech­no­ló­giou sa ušetrí až 50 % nákla­dov v porov­naní s využi­tím tra­dič­ných tech­no­ló­gií.

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA Zdroj, ob­rázky: in­ha­bi­tat