Slováci vymysleli unikátny bicykel, ktorý si zložíš do batoha!

ZED’O je prvý bicy­kel štan­dard­nej veľ­kosti, ktorý doká­žeš zlo­žiť na veľ­kosť batoha. Vytvo­ril ho tím kre­a­tív­nych a tech­nic­kých dizaj­né­rov z Topoľ­čian. Bicy­kel je možné zlo­žiť vďaka ino­va­tív­nej štruk­túre kolies a rámu. Okrem kva­lit­ných mate­riá­lov na unikátny bicykel ZED’O náj­deš aj 18 rých­lostnú pla­ne­tárnu pre­vo­dovku, kotú­čové brzdy a gumy vyro­bené z kom­po­zit­ných mate­riá­lov, ktoré sú odolné voči defek­tom.

ZED’O bol nadi­zaj­no­vaný tak, aby bol ľahký a kom­paktný, no záro­veň prak­tický a spo­ľah­livý. Je vyro­bený z hli­níka a uhlí­ko­vých vlá­kien, čo zna­mená, že je aj extrémne pevný a odolný. Tak­tiež ti doma neza­be­rie veľa úlož­ného pries­toru – jed­no­du­cho ho str­číš do skrine, takže sa nemu­síš báť, že by sa ti nezmes­til do izby alebo bytu. Rov­nako jed­no­du­cho ho ulo­žíš aj do auta, čo ti významne zjed­no­duší bike tripy. Ak ťa tento vyná­lez slo­ven­ských dizaj­né­rov zau­jal, nevá­haj pod­po­riť ich Indie­gogo kam­paň. Zatiaľ sa im poda­rilo vyzbie­rať 9% z ich cel­ko­vého cieľa 100 000 dolá­rov.

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA